5ចំណុច ងាយៗក្នុងការព្យាបាលមុខមុន

ជំងឺ កើតមុន

វិធីធ្វើ

    • លាងស្បែកអ្នកជាមួយទឹកត្រជាក់ ហើយជូតឲ្យស្ងួត
    • ម៉ាស្សាស្បែកដែលមានមុនជាមួយសំបកចេកអោយបាន៥នាទី

    • ទុកចោល២០នាទីហើយលាងចេញ

  • ធ្វើរបៀបនេះ២-៣ដងពេលក្នុងមួយថ្ងែ